Probleemid

mistake, spill, slip-up-876597.jpg

Probleemõpe

Probleemidena käsitletakse tervet valdkonda puudutavaid ning mitmeid sellega seotud küsimusi komplektselt käsitlevaid kaasusi. Probleemõppe juhtumit lahendatakse mitme seminari käigus etapiviisiliselt. Probleemõppes määratletakse teema või valdkond, mida tuleb terviklikult analüüsida. Selliseks teemaks võib olla õigusakti koostamine, arengukava koostamine või projekti koostamine mingis valdkonnas. Probleemõpe koosneb järgmistest osadest:
a) valla õigusaktid, olukord ja praktika analüüsitavas valdkonnas;
b) riiklikud valdkonda reguleerivad õigusaktid ja kohtupraktika
c) viie teise kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktid ja praktika;
d) töö (analüüs, õigusakt, projekt vms) esialgse kavandi kaitsmine;
e) hindamiseks valmis töö (analüüs, õigusakt, projekt vms) esitlemine. 

Töörühmade ülesanded

  1. valla põhimääruse uuendamine. Valla põhimäärus on koostatud aastaid tagasi. Vahepeal on muudetud õigusaktid ning ka vald ise on edasi arenenud. Töörühm peaks eelkõige kontrollima, kas põhimäärus on endiselt kooskõlas seadustega või on tekkinud vastuolusid. Töörühm peaks samuti hindama, kas põhimäärus on parima võimaliku regulatsiooniastmega ning kas selles ei esine liiga palju seaduste teksti kordusi.
  2. valla arengukava väljatöötamine. Vallal puudub arengukava. Töörühm peaks võtma aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 9, samuti võrdlema teiste valdade ja linnade arengukavasid ja koostama lähteülesande põhjal Kaastle valla arengukava põhimõtted ja eelnõu.
  3. riigihangete läbiviimise korraldamine. Vallal puudub protseduur riigihangete läbiviimise korraldamiseks. Töörühma ülesanne on – võttes aluseks riigihangete seaduse – koostada menetlus, kuidas vallavalitsuse siseselt menetletakse riigihanke läbiviimist. Sama menetlusega peaks olema hõlmatud ka vara soetamine ilma riigihanget korraldamata.
  4. vallavara valitsemise üleandmine äriühingule. Kaastle Vallavolikogu otsusega otsustati anda vallavara valitsemine üle selleks moodustatud äriühingule. Töörühma ülesanne on hinnata, milliseid toiminguid ja akte peab volikogu või valitsus tegema andma ja kas ning kuidas tuleb vara valitsemise korda muuta, et vara valitsemise üleandmine äriühingule oleks õiguspärane.
  5. valla eelarve koostamise protseduur. Kaastle vallal puudub protseduur eelarve koostamiseks. Seni on kõik toimunud üksikaktide ja tavade põhjal. Töörühma ülesanne on koostada eelarve menetlus arvestades analoogiat riigieelarve menetlusega ning vastavaid kohaliku omavalitsuse eelarvet reguleerivaid seadusi;

Eesmärk ja hindamine

Töörühmade eesmärk on aidata kaasa Kaastle valla õigusaktide vastavusse viimisele kohaliku omavalitsuse teostamist reguleerivate õigusaktidega, teiste kohaliku omavalitsuse üksuste parima praktikaga ning samaaegselt tõsta õigusaktide kvaliteeti, sealhulgas tagada parim võimalik regulatsiooniaste.

Töörühm kaitseb oma ettepanekuid, eelnõusid ja analüüsi teiste töörühmade ees – see on ka töörühma hindamise aluseks ja osa õppetööst. Töörühm oponeerib vähemalt ühte teist töörühma. Oponeerimise eesmärk on aidata kaasa oponeeritava töö kvaliteedi tõstmisele ning õppida selle kaudu ka ise. 

Kõik töörühma ettepanekud peavad olema hinnatud järgmiselt:
1) vajalik – ettepaneku arvestamata jätmisel tekkib kahju;
2) kasulik– arvestamisel tekib kasu või hoitakse ära kahju;
3) toreduslik – teeb tööd mugavamaks või kiiremaks.

Töörühma hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
a) õigusaktide ja kohtupraktika läbitöötamise põhjalikkus – 40%;
b) valla ja teiste omavalitsuste õigusaktide analüüs – 40%;
c) järelduste ja soovituste praktiline rakendatavus – 15%;
d) töörühma liikmete pühendumus ja huvi aine vastu – 5%.