Taotluse esitamine

business, technology, notebook-2717063.jpg

Taotlus haldusmenetluses

Taotlus erineb teistest pöördumistest selle poolest, et taotluse esitamisega teostab isik enda avalik-õiguslikke subjektiivseid õigusi. Taotlus esitatakse enda õiguste teostamiseks (nt tegevusloa, ehitusloa, kasutusloa, kutse tunnustamise vms taotlus) või õiguste kaitseks (nt kahju hüvitamise taotlus, menetluse uuendamise taotlus, tühisuse tuvastamise taotlus). Õiguste teostamine toimub haldusakti andmise, -toimingu sooritamise, -lepingu sõlmimise või -määruse andmise kaudu.

Haldusmenetluse seaduse (HMS) kohaselt võib isik esitada haldusmenetluses taotluse enda subjektiivsete õiguste teostamiseks või kaitseks. HMS § 14 lg 1 kohaselt esitatakse taotlus haldusmenetluse algatamiseks või käigus vabas vormis. Kirjalik taotlus peab sisaldama (HMS § 14 lg 3): 1) esitaja nime; 2) taotluse selgelt sõnastatud sisu; 3) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja; 4) haldusakti või muu dokumendi kättetoimetamise soovitavat viisi ning selleks vajalikke kontaktandmeid; 5) muid õigusaktidega ettenähtud andmeid. Puuduste korral annab haldusorgan tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata (HMS § 15 lg 2). Taotlus lahendatakse mõistliku aja jooksul, kui seaduses ei ole nähtud ette vastamise tähtaega. Taotlus lahendatakse haldusakti andmise, -toimingu sooritamise, -lepingu sõlmimise, -määruse andmise või keeldumisega (vt HMS § 43).

TAOTLUS

Step 1 of 2
Taotlus peab olema selge ja üheselt mõistetev. Taotluses tuleb üheselt väljendada, millist haldusakti, -toimingut, -lepingut või -määrust isik taotleb, mis on selle sisu ja kuidas selle kaudu on kaitstavad taotluse esitaja või tema eestkostetava subjektiivsed õigused. Taotluses tuleb kirjeldada ka sündmuste käiku ja asjaolusid, mis tingivad taotluse esitamist. Taotlus võib olla õiguslikult põhjendatud, aga õigusliku aluse märkimata jätmine ei takista taotluse esitamist.
Click or drag a file to this area to upload.
Taotluse lahendamisel haldusmenetluses tuleb töödelda menetlusosalise isikuandmeid, sh haldusasja lahendamisega seotud andmeid, isikusamasuse tuvastamisega seotud andmeid ning menetlustoimingute sooritamiseks vajalikke andmeid. Haldusmenetluses õiguspäraselt töödeldud andmeid võib kasutada ka sellega seotud teistes menetlustes, mis on haldusorgani pädevuses või haldusorgani seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.