Vaide esitamine

goats, competition, dispute-692660.jpg

Vaide esitamine

Vaie on isiku taotlus haldusorganile, milles palutakse õigusvastane haldusakti kehtetuks tunnistada või teha õigusvastase keeldumise suhtes uus otsus. Vaide lähtekohaks on see, et haldusorgani antud haldusakt või keeldumine olid õigusvastased ning sellega rikuti isiku õigusi. Juhul, kui haldusakti või keeldumise osas tuleb teha uus otsus põhjusel, et asjaolud või õigusnorm on muutunud, siis on tegemist menetluse uuendamise taotlusega.

Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 71 lg 1 kohaselt võib isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, esitada vaide. HMS § 73 lg 1 kohaselt esitatakse vaie haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgani kaudu haldusorganile, kes teostab haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgani üle teenistuslikku järelevalvet. Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama (HMS § 75). Vaides märgitakse (HMS § 76 lg 2): 1) haldusorgani nimetus, kellele vaie on esitatud; 2) vaide esitaja nimi või nimetus, postiaadress ja sidevahendite numbrid; 3) vaidlustatava haldusakti või toimingu sisu; 4) põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi; 5) vaide esitaja selgelt väljendatud nõue; 6) vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust; 7) vaidele lisatud dokumentide loetelu. Haldusorgan lahendab vaide 10 päeva jooksul (HMS § 78) vaideotsuse (HMS § 86) tegemisega. Vaideotsuse peale võib 30 päeva jooksul kaevata edasi halduskohtule (HMS § 87).

Isiku õiguskaitse võimalused on reguleeritud riigivastutuse seaduses (RVastS) ning seal on ka nimetatud, milliseid nõudeid saab esitada vaide ja milliseid taotlusega haldusorganile.

1.haldusakti kehtetuks tunnistaminevaieRVastS § 3;
2.jätkuva koormava toimingu lõpetaminetaotlusRVastS § 4;
3.haldusaktist või toimingust hoiduminetaotlusRVastS § 5
4.haldusakti andmine või toimingu sooritaminetaotlus+
vaie
RVastS § 6
5.haldusasja uuesti otsustaminevaieRVastS § 6
6.haldusorgani õigusvastase kahju hüvitaminetaotlusRVastS §17
7.õigusvastastaste tagajärgede kõrvaldaminetaotlusRVastS §11
8.aluseta rikastumine või säästminetaotlusRVastS §22
9.haldusakti tühisuse tuvastaminetaotlusHMS §63 lg4

VAIE

Step 1 of 2
Vaide esitaja peab selgelt tooma välja "põhjused, miks vaide esitaja leiab, et haldusakt või toiming rikub tema õigusi" (HMS § 76 lg 2 p 4). Lisaks sellele peab vaide esitaja selgitama, milline sündmuste käik ja asjaolud viisid õiguste rikkumiseni ning kuidas vaide esitaja nõudes väljandatud viisil on võimalik vaide esitaja õiguste taastamine. Põhjendused peavad olema piisavad, et haldusorgan saaks a) kontrollida, kas isiku subjektiivseid õigusi on rikutud, b) milles rikkumine selisneb ning rikumise asjaolud; c) kas taotletud viisil on võimalik isiku õiguste taastamine vaideotsusega (sh haldusakti tagasitäitmine või toimingu tagajärgede kõrvaldamine).
Click or drag a file to this area to upload.
Vaide lahendamisel võib haldusorgan või teenistuslikku järelevalvet teostav organ töödelda vaide esitaja isikuandmeid, sh vaide lahendamisega seotud andmeid, vaide esitaja isikusamasuse tuvastamisega seotud andmeid ning menetlustoiminguteks ja asja sisuliseks lahendamiseks vajalikke andmeid (sh subjektiivsete õiguste rikkumise ja nende taastamise võimalustega seotud andmeid). Vaideotsuse peale kaebuse esitamisel võib haldusorgan töödelda vaide esitaja isikuandmeid ka kohtule vastamisel ja kohtumenetluse toimingutes.