Teabenõude esitamine

writing, notes, pen-933262.jpg

Teabenõude esitamine

Teabenõue on pöördumine, millega teabenõudja küsib teabevaldajalt olemas olevat avalikku teavet. Juhul, kui isik küsib andmeid, mida tuleb kogude, süstematiseerida, analüüsida või sünteesida, siis on tegemist selgitustaotlusega. Kui isik taotleb otsuse tegemist mingis küsimuses, siis on tegemist taotluse või märgukirjaga.

Avaliku teabe seadus (AvTS) § 3 lg 1 kohaselt on avalik teave mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites. AvTS § 6 kohaselt on teabenõue teabenõudja poolt teabevaldajale esitatud taotlus avaliku teabe saamiseks või taaskasutamiseks. Teabenõude võib esitada suuliselt või kirjalikult (AvTS § 13) ning selles tuleb esitada järgmised andmed: 1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi; 2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus; 3) teabenõudja sideandmed (posti- või elektronpostiaadress või faksi- või telefoninumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta; 4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid; 5) taotletav teabenõude täitmise viis (AvTS § 14 lg 1). Teabenõudele vastatakse või sellest keeldutakse viie tööpäeva jooksul (AvTS § 18 lg 1)

  • teabenõue. Teabenõue on teabenõudja poolt käesolevas seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus teabe saamiseks või taaskasutamiseks (AvTS § 6);
  • avalik teave. Avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites (AvTS § 3 lg 1);
  • teabevaldja. Teabevaldajaks on: 1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus; 2) avalik-õiguslik juriidiline isik; 3) eraõiguslik juriidiline isik ja füüsiline isik käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustel (AvTS § 5 lg 1);
  • teabenõudja. Teabenõudja on iga isik, kes esitab teabevaldajale teabenõude käesolevas seaduses sätestatud korras (AvTS § 7 lg 1);
  • juurdepääsuõigus. Juurdepääsuõigus on isiku õigus saada teavet (sh tutvuda teabega, teha sellest väljakirjutusi, saada koopiat või muul viisil töödelda andmeid), millele on seaduse alusel kehtestatud juurdepääsupiirang. 
  • juurdepääsupiirang. Keeld või piirang pääseda juurde teabele, sh ärisaladus, riigisaladus, asutusesiseks kasutamiseks tunnistatud teave jms (vt AvTS § 34 lg 1).

TEABENÕUE

Teabenõudele vastamiseks tuleb töödelda teabenõude esitanud isiku isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik teabenõude sisuks oleva dokumendi või teabe väljaselgitamiseks, avalikustamisele kuuluva teabe ulatuse väljaselgitamiseks, juurdepääsupiirangu ja juuredepääsuõiguse kontrollimiseks ning teabenõude sisu määratlemiseks. Teabenõudele vastamise käigus võidakse võtta esitajaga ühendust ning täpsustada teabenõude eesmärki ja sisu, samuti kontrollida teabenõude esitaja isikusamasust.