Ulevaade

1. Kaastle kontaktandmed

registrikood: 77010401
KMRN EE100904093
aadress Ilumäe 15, Kaastle linn, 48306 Kaastle vald, Eesti
telefon +372 7666500
e-post info@kaastle.ee
skype kaastle.vald
veeb www.kaastle.ee
deviis Varajane ärkaja ja märkaja!

2. Kaastle valla sümbolid

Kaastle linna sümboliks on kukk. Kukk oli ka Vehste mõisa sümbol ning vapilind. Kukk on varajane ärkaja ja karjajuht. Ka Kaastle linna elanikud peavad ennast varajasteks ärkajateks ühiskonna elus ja püüavad olla eestvedajateks nii majanduslikus kui kultuurisfääris. 1900-date alguses ning nõukogude perioodil see tõesti ka oli nii. Nüüd on kukk rohkem sümboliks, mis annab lootust, et Kaastle ükskord taas ärkab. Samas on kukk ka riiakas lind, kes on küll karja juht, aga kes peab oma positsiooni eest kogu aeg valvel olema. Vihti valla elanikud pilavadki Kaastle linna elanikke, öeldes, et tänapäeval on kukk ennem supi- kui vapilind. Suuremat tüli pole sellest pilamisest seni aga tõusnud.

Kaastle linna vapi keskel on kujutis kukepeast, mida paremalt küljelt ümbritseb ahas kuusirp, mis asetsevad lindi keskel. Vapi lindi ääred on üles suunatud ning kolmnurkse sisselõikega. Kaastle linna vappi kasutatakse linna pitsatil, kirjavahetuses Riigikogu, õiguskantsleri, Riigikontrolli ja ministeeriumitega ning välissuhtlemises. Kaastle linna asjaajamises kasutatakse vappi Kaastle linna linnavolikogu, linnavalitsuse, linnavolikogu esimene, linnapea ja linnasekretäri asjaajamise ning dokumendiplankidel. Teised asutused, osakonnad ja ametiisikud kasutavad asjaajamises Kaastle linna logo (vt allpool). Vappi võib kasutada ametlikel üritustel ning linnavalitsuse loal.

Lisaks Kaasle linna vapile on loodud ka Kaastle linna logo, mis kujutab sama kukepaad kilbikujulisel alusel. Logo kasutatakse linna ametiasutuste ja hallatavate asutuste, linna äriühingute, mille ainsaks omanikuks on Kaastle linna, pitsatitel ja dokumendiplankidel, ümbrikutel ning muudel trükistel. Samuti linna autasudel, linnamärgil, meenetel, linnamajal, valla piiritähistel ning valla transpordivahenditel. Linna logo võivad linnavalitsuse kõik isikud linnaga seotud ürituste läbiviimisel, sellest linnavalitsust kirjalikult teavitades. Kaastle linna logoga tunnistused antakse välja sellistele autasudele ja stipendiumitele, millele on volikogu kehtestanud määrusega eraldi statuudi.

Kaastle linna lipp on ristkülikukujuline. Lipu normaalmõõtmed on 105×175 cm ja pikkuse suhe on 7:11 ühikut. Linna lipp heisatakse raekojal ning ajutiselt linna pidupäevadel, suhtlemisel teiste omavalitsustega ning muudel avalikel üritustel. Linna lipp heisatakse hoone peasissekäigu kohale või mujale selleks sobivasse kohta, kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti. Kui linna lipp heisatakse koos Eesti riigilipuga, asub linna lipp lippude poolt vaadatuna vasakult teisel kohal loetuna Eesti riigilipust.

3. Kaastle valla arengukava

Täna kehtib linna üldplaneeringuna 1986. aastal Eesti Maaehitusprojekti poolt koostatud üldplaneering. 1999. aastal algatas linnavolikogu üldplaneeringu muutmise. Täna on kehtivaid detailplaneeringuid 11, milledele lisandub 12 algatatud detailplaneeringut. Esimene arengukava koostati linnale 1990. aastal seoses linnaõiguse taastamisega. Järgmine arengukava valmis 1995 aastal ja kehtis aastatel 1995-1997. 1999. aastal valmis Kaastle energeetika arengukava ja Kaastle linna veevarustuse ja kanalisatsiooni finantseerimise plaan. 2000. aastal koostatakse veemajanduse arengukava.

4. Elamud ja tehnosüsteemid

Kaastle linn paikneb 386 hektaril. Maakasutuses on fikseeritud 1444 maksustatavat maaüksust, milledest on kinnistatud 613. 64 % linna haldusterritooriumis olevast maast on riigi omandis, 26 % on eraomandis. Munitsipaalomandis on 2 % maadest. Kinnisvaratehingutes väljakujunenud 1 m2 maahinnaks on 32,65 krooni.

4.1. Elamufond

Kaastle vallal on 103 korterelamut ca 2100 korteriga. Neile lisandub ca 610 ühepereelamut. Viimastel aastatel ei ole ehitatud juurde korterelamuid, lisandunud on vaid mõned eramud. Elamumajanduses on teostatud omandireform, käib korteriomandi seadmine. Moodustatud on 100 korteriühistut. Elamufondi haldamisega tegelevad moodustunud korteriühistud ja linnale kuuluv äriühing AS Kaastle Elamu. Probleemiks on elamufondi seisukorra pidev halvenemine, kuna korteriomanikud ei suuda tagada elamute piisavat hooldamist. Kaastle valla infrastruktuuriobjektide haldamisega tegeleb kohaliku omavalitsuse asutus Kaastle Vallavara, mille ülesandeks on vajalike tööde planeerimine ja korraldamine (vt allpool).

4.2. Teed ja tänavad

Linnale kuulub 445 tänavavalgustuspunkti, mis jagunevad 11 valgustuspiirkonnaks. Tänavate kogupikkuseks on 26,8 km, millest mustkattega on 17,7 km. Kõnniteede kogupikkuseks on 16,7 km ja mustkattega platse 5830 m2. Teedemajandus on olnud alafinantseeritud, mistõttu toimub katete seisukorra pidev halvenemine. 2000 aastal viiakse läbi tänavate inventariseerimine. Hooldamisele kuulub 31 ha haljasalasid. Viimastel aastatel on paranenud hoolduse kvaliteet, samuti on paigaldatud istepinke, prügiurne ja mänguväljakuid.

4.3. Energeetika

Tarbijate elektrienergiaga varustamiseks on linnas välja ehitatud 45 alajaama ja linna kolmepoolne toide. Summaarne tarbimiskoormus on 7100 kW. Elektrivõrgud kuuluvad AS Eesti Energiale. Tarbijate gaasiga varustamiseks on välja ehitatud peaaegu kogu linna hõlmav kesk- ja madalrõhu gaasivõrk. Tarbijateks on katlamajad ja 1700 kodutarbijat. Gaasivõrgu omanikuks on AS Eesti Gaas.

4.4. Jäätmekäitlus

Jäätmete käitlemisega tegelevad vastavat luba omavad äriühingud. Linn on korraldanud ohtlike jäätmete kogumise, paigaldanud vanade patareide kogumiskastid ja klaastaara kogumiskonteinerid. Kevadeti korraldatakse prügivedamise päevi.