Petitsiooni esitamine

tax, forms, income-468440.jpg

Petitsiooni esitamine

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seaduse (MSVS) § 2 lg 3 kohaselt on kollektiivne pöördumine Riigikogule rahvaalgatuse korras esitatav ettepanek kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks, mille teostamine on Riigikogu pädevuses. Kollektiivse pöördumise esitamiseks on vaja koguda vähemalt 1000 toetusallkirja (MSÜS § 7’1 lg 1). MSVS § 7’1 lg 2 kohaselt tehakse kollektiivses pöördumises ettepanek, kuidas kehtivat regulatsiooni muuta või ühiskonnaelu paremini korraldada ning pöördumisele lisatakse kuni kolmeleheküljeline põhjendus, miks kehtiv olukord ei rahulda ning kuidas pöördumises esitatud ettepanek olukorda parandaks. Pöördumisele lisatakse toetusallkirjad. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lg 1 kohaselt on vähemalt 1% hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul on õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lg 1 kohaselt on vähemalt 1% hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul on õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. Algatus esitatakse valla- või linnavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri. Kui algatatud küsimus kuulub volikogu pädevusse, esitab valitsus selle ühe kuu jooksul volikogule lahendamiseks koos omapoolse seisukohaga. (KOKS § 32 lg 2) Algatuse esitajate esindajal on õigus osaleda algatuse arutelus volikogus või valitsuses (KOKS § 32 lg 3).

PETITSIOON

Petitsiooni tekstis kirjeldatakse lühidalt probleemi, ettepanekut ja selle kohta koostatud õigusakti või poliitilise avalduse seisukohti. Asjakohased dokumendid lisatakse normitehnika nõuete kohaselt vormistatuna petitsiooni manusna.
Click or drag a file to this area to upload.
Lisatakse eelkõige eelnõu tekst, seletuskiri ning allkirjade tabel.
Kollektiivse pöördumise või omavalitsusakti algatamise ehk petitsiooni lahendamisel on õigus kontrollida allkirjade ehtsust ning kontaktisiku andmeid, kontrollida petitsioonis esitatud asjaolusid ning faktiväiteid, samuti töödelda isikuandmeid menetluse käigus (nt teated, kutsed vms). Eelnõus ja seletuskirjas sisalduvaid isikuandmeid võib töödelda vastavat liiki õigusakti menetlemise korras, tunnistades dokumendid reeglina asutusesiseseks kasutamiseks.