Kaastle valla eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

KAASTLE VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

27.05.2015 nr 10

Kaastle valla eluasemekulude piirmäärade
kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekandeseaduse § 22² lg 5 ja 6 ning Vabariigi Valitsuse 26.01.2009 määruse nr 38 „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine“ alusel.

§ 1. Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normpind

(1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks taotleja ja tema perekonna kasutuses oleva eluruumi tegelikud kulud sotsiaalselt põhjendatud normpinna ulatuses, kuid mitte üle vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

(2) Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks loetakse 18m² üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m² perekonna kohta. Kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga, võetakse normpinnana arvesse üldpind. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

§ 2. Eluasemekulude hüvitamise piirmäärade kehtestamine

(1) Korteriüür – kuni 200 eurot kuus.

(2) Korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 4 eurot 1m² kohta kuus.

(3) Korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 2 eurot 1m² kohta.

(4) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse maksumus – kuni 11 eurot pereliikme kohta.

(5) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 11 eurot pereliikme kohta.

(6) Kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 4 eurot 1m² kohta.

(7) Elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 28.60 eurot ühele pereliikmele ja 14.30 eurot iga järgneva pereliikme kohta.

(8) Majapidamisgaasi maksumus – kuni 7 eurot ühele pereliikmele.

(9) Maamaksukulu – arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind.

(10) Hoonekindlustuse kulu – kuni 0,25 eurot 1m² kohta kuus.

(11) Olmejäätmete veotasu – kuni 6 eurot ühele pereliikmele ja kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta.

(12) Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid eluasemekulusid tõendavateks dokumentideks on majavaldajate, majahaldajate, majaomanike või teenuse pakkujate poolt esitatud nõuetekohased arved.

(13) Juhul, kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi eluasemekulu (küte, majapidamisgaas, hoonekindlustus vms), kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 3. Rakendussätted
(1) Kaastle Vallavolikogu 26.11.2011 määrus nr 101 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juunist 2015.

(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

(allkirjastatud digitaalselt)

Rasmus Tõnisson
volikogu esimees